Bedömning och beslut

När din ansökan är inskickad så bedöms, bereds och beslutas din ansökan på följande sätt:

Matchning av kompetensområden

Efter det att ni har valt de kompetensområden som ni vill ska tillämpas vid bedömningen av er ansökan, matchas dessa mot de kompetensområden som sammantaget finns i Bedömarpoolen. Varje ansökan tilldelas två bedömare som bedömer projektet efter de önskemål om kompetensområden ni har angett. I de allra flesta fall kommer era önskemål att tillgodoses, dock reserverar vi oss i de fall antalet förvalskompetensområden är fler än tre och/eller om era egna önskemål om kompetensområden bedöms vara för generella/specifika.

Bedömarnas innehållsliga bedömning

När bedömarna har tilldelats de ansökningar de ska bedöma, avlägger de omdömen i Ansökans tydlighet, i var och en av Kulturbryggans bedömningsgrunder samt skriver en motivering som grundar sig i de omdömen de har gett i bedömningsgrunderna. Själva bedömningen gör varje bedömare på egen hand helt utan vetskap om vem projektets andre bedömare är.

Inom ramen för omdömet Ansökans tydlighet beaktar bedömarna hur pass väl ni har argumenterat för eller beskrivit ert projekt utifrån de kompetenser bedömarna har anvisats för er ansökan. Detta omdöme är inte en del av den prioriteringsordning som är vägledande för huruvida ert projekt beviljas stöd eller inte. Däremot kan det komma att vara vägledande för vilka omdömen bedömaren ger i Kulturbryggans bedömningsgrunder, eftersom er argumentation för och beskrivning av ert projekt utifrån era önskemål om kompetensområden utgör själva kärnan i bedömningsmodellen.

Inom Startstödet tillämpas bedömningsgrunderna Nyskapande, Kvalitet, Kompetens och genomförbarhet och Rekommendation för stöd. Vid bedömningen av de tre förstnämnda bedömningsgrunderna, utgår bedömningen uteslutande från de kompetensområden respektive bedömare har tilldelats. Inom bedömningsgrunden Rekommendation för stöd utgår bedömningen uteslutande från hur pass ändamålsenligt projektet är i förhållande till Kulturbryggans uppdrag och stödformens syfte.

Inom Genomförandestödet tillämpas bedömningsgrunderna Nyskapande, Kvalitet, Kompetens och genomförbarhet och Samverkan. Bedömningarna utgår uteslutande från de kompetensområden respektive bedömare har tilldelats. Inom bedömningsgrunden Rekommendation för stöd  (hur pass ändamålsenligt projektet är i förhållande till Kulturbryggans uppdrag och stödformens syfte) görs bedömningen av Kulturbryggans beslutandegrupp vid beslutsmötet.

Kansliets granskning av projektens ekonomi

Samtidigt som bedömarna gör sina bedömningar granskar kansliet projektens ekonomi utifrån vald stödforms förutsättningar och prioriteringar.

Bedömarpoolens sammanvägda omdömen

När bedömarna har inkommit med sina bedömningar sammanställs de av kansliet till en prioriteringsordning som grundar sig i Bedömarpoolens sammanvägda omdömen.

Underlag för beslut

Det underlag som ligger till grund för beslut består dels av en lista över de projekt som är aktuella för stöd, vilket motsvarar de projekt som ryms inom 200 procent av det för stödformen anslagna beloppet (listan är rangordnad efter prioriteringsordningen som grundar sig i Bedömarpoolens sammanvägda omdömen), dels era projektbeskrivningar, bedömarnas respektive omdömen och motiveringar samt kansliets granskning av projektens budget.

Beslutandegruppens beslut

Beslut fattas under beslutandegruppens beslutsmöten. Prioriteringsordningen som baseras på Bedömarpoolens sammanvägda omdömen är det viktigaste underlaget för de beslut som beslutandegruppen fattar. Beslutandegruppen har ansvaret för de beslut som fattas och även frihet att fatta beslut om projekt som avviker från prioriteringsordningen. Kulturbryggan tillämpar vid bifall en praxis att bevilja det sökta beloppet under förutsättning att projektets budget är balanserad och rimlig.

För de projekt som beviljas Startstöd har Kulturbryggan som praxis att nästintill uteslutande följa prioriteringsordningen som baseras på Bedömarpoolens sammanvägda omdömen.

För de projekt som är aktuella för stöd inom Genomförandestödet gör beslutandegruppen en särskild granskning av projektens ekonomi.

Besked om beslut

Besked om beslut meddelas dels genom Kulturbryggans hemsida, dels genom e-post till samtliga sökande. Detta sker samma dag som beslut fattas. Inom ett par veckor får varje sökande ett beslutsunderlag som innehåller detaljer och villkor kring beslutet och bedömarnas omdömen och motiveringar.

Utbetalning

De projekt som beviljas stöd uppmanas att skicka in en rekvisition till Kammarkollegiet för att få de pengar de har tilldelats. Under förutsättning att rekvisitionen är komplett utbetalas pengarna inom 14 dagar.

Redovisning

De projekt som beviljas stöd ska återredovisas senast två månader efter det att projektet är avslutat.