Bedömning och beslut

När din ansökan är inskickad så bedöms, bereds och beslutas din ansökan på följande sätt:

Matchning av kompetenser

Efter det att ni har valt de kompetenser som ni vill ska tillämpas vid bedömningen av er ansökan, matchas dessa mot de kompetenser som sammantaget finns i Bedömarpoolen. I de allra flesta fall kommer era önskemål att tillgodoses, dock reserverar vi oss i de fall era önskemål är fler än tre och/eller är alldeles för specifika

Bedömarnas innehållsliga bedömning

När bedömarna har tilldelats de ansökningar de ska bedöma, avlägger de omdömen för var och en av Kulturbryggans bedömningsgrunder samt skriver en motivering som grundar sig i de omdömen de har angett.

Inom bedömningsgrunderna Nyskapande, Kvalitet, Kompetens och genomförbarhet och Samverkan utgår bedömningen uteslutande från de kompetenser respektive bedömare har tilldelats. Inom bedömningsgrunden Rekommendation för stöd utgår bedömningen uteslutande från hur pass ändamålsenligt projektet är i förhållande till Kulturbryggans uppdrag och stödformens syfte.

Kansliets granskning av projektens ekonomi

Samtidigt som bedömarna gör sina bedömningar granskar kansliet projektens ekonomi utifrån vald stödforms förutsättningar och krav.

Bedömarpoolens sammanvägda omdömen

När Bedömarpoolen har inkommit med sina bedömningar sammanställs de av kansliet till en prioriteringsordning.

Underlag för beslut

Den prioriteringsordning som kommer ur Bedömarpoolens sammanvägda omdömen tillsammans med kansliets granskning av projektens ekonomi bildar det underlag för beslut som kommittén ska fatta beslut om.

Kommitténs beslut

Beslut fattas under kommitténs beslutsmöten. Prioriteringsordningen som kommer ur Bedömarpoolens sammanvägda omdömen är det viktigaste underlaget för de beslut som kommittén fattar. Kommittén bär ensam det fulla ansvaret för de beslut som fattas och har frihet att fatta beslut om projekt som avviker från prioriteringsordningen.

För de projekt som är aktuella för stöd inom Genomförandestödet och vars sökta belopp överstiger 500 000 kronor, gör kommittén en särskild granskning av projektens ekonomi.

Besked om beslut

Besked om beslut meddelas dels genom Kulturbryggans hemsida, dels genom e-post till samtliga sökande. Detta sker samma dag som beslut fattas. Inom ett par veckor får varje sökande ett beslutsunderlag som innehåller detaljer och villkor kring beslutet, bedömarnas omdömen och motiveringar samt kansliets utlåtande om ekonomin.

Utbetalning

De projekt som beviljas stöd uppmanas att skicka in en rekvisition till Kammarkollegiet för att få de pengar de har tilldelats. Under förutsättning att rekvisitionen är komplett utbetalas pengarna inom 14 dagar.

Redovisning

De projekt som beviljas stöd ska återredovisas senast två månader efter det att projektet är avslutat.

NÄSTA UTLYSNING: öppnar 18 mars och stänger den 8 april kl.24.00. Läs mer om hur du söker här.